Regulamin

Mobilnej Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych

 

1. Wypożyczane rowery są naszą własnością.

2. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.

3. Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie zgodne z przepisami ruchu drogowego.

4. Dodatkowym wyposażeniem każdego roweru jest zabezpieczenie przed kradzieżą w postaci zapięcia typu U-lock, pompka, oświetlenie LED,bagażnik i błotniki.

5. Rowery należy odpowiednio wcześniej zarezerwować telefonicznie.

6. Wypożyczanie i zwrot rowerów odbywa się w miejscu wskazanym w umowie. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować właściciela wypożyczalni. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.

7. Cennik wypożyczalni stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

8. Aby wypożyczyć rower należy spełnić następujące warunki:

a) Przedstawić dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.

b) Złożyć czytelny podpis na umowie oświadczając jednocześnie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

c) Być osobą pełnoletnią i trzeźwą.

d) Dokonać płatności gotówką z góry za całość usługi naliczonej wg cennika.

9. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.

10. W przypadku pozostawienia roweru poza bezpośrednim kontaktem wypożyczającego, należy zabezpieczyć go przed kradzieżą za pomocą dostarczonego zapięcia z kluczykiem.

11. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. Należy zapoznać się z „Instrukcją użytkowania akumulatorów i ładowarki” dostarczonej przez dystrybutora.

12. W przypadku kradzieży wypożyczonego roweru, wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję i właściciela wypożyczalni.

13. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego, zagubionego lub uszkodzonego roweru lub jego poszczególnych części, a także koszty naprawy jeśli szkody powstały z winy wypożyczającego i w trakcie trwania umowy.

14. Jeżeli właściciel wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

15. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru z winy Wypożyczającego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2015r.

 

 

 

 


 

Firma Handlowo-Usługowa
www.wypozycz-e-rower.pl
e-mail: biuro@wypozycz-e-rower.pl

 

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA

Zawarta w dniu ……………………………….. w miejscowości ………………..………………………..…… pomiędzy firmą

…………………………………………………………………………

a  ………………………………………………………………………… zamieszkałym w …………………………………………………,

legitymującym się dowodem osobistym: seria:………… nr ……………………….., nr PESEL……………………………

lub innym dowodem tożsamości: (rodzaj)……………………………………..……….. nr………………………………………..

tel. kontaktowy ………………………………………… zwany dalej Wypożyczającym.

&1

Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni.

&2

Przedmiotem umowy jest rower  elektryczny  w ilości ………. szt. o numerze fabrycznym :

……………………………………………………….  kolor: ………………………………….

……………………………………………………….  kolor: ………………………………….

……………………………………………………….   kolor: …………………………………

……………………………………………………….   kolor: …………………………………

……………………………………………………….   kolor: …………………………………

……………………………………………………….   kolor: …………………………………

&3

Rower(y) zostaje(ą) wypożyczony(e)  Wypożyczającemu w dniu ……………………….………, o godz……………….

pod adresem…………………………..……………………………………………………………………………na okres ……………………….

&4

Miejsce zwrotu/odbioru ……………………………………………………………………………………………………………………………

Dnia……………………………, o godz. …………………………………..

&5

Całkowity koszt wypożyczenia (wg cennika wypożyczalni): …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

&6

W zakresie  nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe
w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni.

&7

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Wypożyczalnia                                                                                      Wypożyczający

 

 

     …………………………………………………………………….                                      ………………………………………………………….